Algemene voorwaarden TopVertaal, 2020

Definities:

Opdrachtnemer: TopVertaal;

Afnemer: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon (handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), welke met TopVertaal een overeenkomst van koop en/of opdracht aangaat;

Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst waarbij TopVertaal zich verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst (vertaal)diensten te verlenen en documenten te leveren tegen betaling van een overeengekomen loon, dan wel het op de gebruikelijke wijze berekende loon, dan wel een redelijk loon.

Proofreading: de uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigde controle van een vertaalde tekst door een tweede vertaler zodat mogelijke (menselijke) fouten tijdig gecorrigeerd kunnen worden.

Overmacht: In ieder geval de situatie waarin sprake is van storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen.

Artikel 1. Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen TopVertaal en afnemer voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TopVertaal, voor de uitvoering waarvan door TopVertaal van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
4. Indien TopVertaal met afnemer meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen/orders/prijzen
1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
2. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere (rechts)persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van de orderbon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
3. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van TopVertaal of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van TopVertaal van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien TopVertaal voor de offerte de volledige tekst binnen vijf werkdagen niet heeft kunnen inzien kan TopVertaal echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen.
4. TopVertaal mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een Btw-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen hebben plaatsgevonden;
5. TopVertaal kan zonder opgaaf van redenen een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

Artikel 3. Feitelijk opdrachtnemer
1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de entiteit TopVertaal en aldus niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers.
2. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
3. TopVertaal heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

Artikel 4. Meerwerk
1. Indien TopVertaal op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, dan zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van TopVertaal;

2. TopVertaal kan verlangen dat voor de betreffende meerwerkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tot stand komt;

3. Indien er sprake is van meerwerk dan wordt elke overeengekomen termijn verlengd met de duur van het meerwerk.

Artikel 5. Voortijdig beëindigen
1. Indien afnemer, nadat een overeenkomst met TopVertaal tot stand is gekomen en voordat TopVertaal aan afnemer heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 70% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij afnemer in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;2. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte;
3. Indien TopVertaal voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 70 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke TopVertaal naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van TopVertaal te stellen. TopVertaal bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan;
2. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan TopVertaal verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is;
3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TopVertaal zijn verstrekt heeft TopVertaal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van TopVertaal – bij de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Opdrachtgever vrijwaart TopVertaal voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden;
5. Eventueel door TopVertaal gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade aan de zijde van TopVertaal, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, komen voor rekening en risico van opdrachtgever;
6. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal TopVertaal de originele, door opdrachtgever verstrekte bescheiden aan opdrachtgever retourneren. De mogelijkheid tot opvragen van de betreffende bescheiden verjaart door verloop van vijf jaren volgend op de dag waarop de overeengekomen diensten zijn geëindigd;
7. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de TopVertaal overeengekomen werkzaamheden  behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Artikel 7. Termijnen, levering en levertijd
1. De door TopVertaal in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen;
2. Indien de uitvoering van overeenkomst door TopVertaal niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal TopVertaal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd;
3. Indien enige door TopVertaal opgegeven termijn wordt overschreden, is TopVertaal ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever TopVertaal schriftelijk in gebreke heeft gesteld en TopVertaal een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.
4. TopVertaal is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan afnemer plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
5. TopVertaal is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren en is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren;

Artikel 8. Onderzoeks- en klachtplicht
1. Klachten welke zien op verrichte werkzaamheden uit hoofde van opdracht dienen schriftelijk en binnen 10 dagen na levering van het document te worden ingediend;
2. In geval van een terecht uitgebrachte klacht zullen partijen nader overleg voeren over een minnelijke oplossing van de betreffende kwestie; 3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling;
4. Reclames over de factuur dienen binnen 7 werkdagen na factuurdatum bij TopVertaal worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd.
5. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 9. (Wan)betaling
1. Het honorarium voor TopVertaal is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. De vertaler kan tevens naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
2. Betaling door afnemer van de aan TopVertaal verschuldigde bedragen dient, zonder dat afnemer recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen
3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn afnemers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten;
4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd in de hoedanigheid van opdrachtgever/consument en de wettelijke handelsrente verschuldigd in de hoedanigheid van opdrachtgeverondernemer, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
5. Wanneer het een consument betreft zal middels een herinneringssommatie nog eenmaal een
termijn van veertien dagen voor betaling worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.
6. Indien de opdrachtgeverondernemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen buitengerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk II verschuldigd onverminderd de aan TopVertaal overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.
7. Indien opdrachtgever/consument in gebreke blijft met enige betaling dan zullen de buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd conform hetgeen is voorgeschreven in de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door TopVertaal geleverde documenten en aanverwante materialen blijven eigendom van TopVertaal totdat afnemer alle verplichtingen uit alle met TopVertaal gesloten overeenkomsten is nagekomen;
2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende materialen te verpanden, te verhuren, door te verkopen of op enige andere wijze te bezwaren;
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht TopVertaal zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;
4. Door TopVertaal geleverde materialen, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;
5. Voor het geval dat TopVertaal zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan TopVertaal of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TopVertaal zich bevinden en die materialen mede terug te nemen.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding
1. TopVertaal is in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
2. TopVertaal is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van TopVertaal op afnemer onmiddellijk opeisbaar;
4. Het recht op opschorting dan wel verrekening is uitgesloten aan de zijde van opdrachtgever;
5. TopVertaal behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Overmacht
1. In geval van overmacht en in het geval dat TopVertaal door eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van TopVertaal kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan twee maanden heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van TopVertaal.
2. Indien TopVertaal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/ haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/ haar verplichtingen kan voldoen, is TopVertaal gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. (Uitsluiting) aansprakelijkheid
1. Indien TopVertaal aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag excl. BTW van de desbetreffende opdracht, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, alles met een maximum van € 2.500,–;
2. TopVertaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
3. Opdrachtgever is zich er terdege bewust van dat Topvertaal niet de kennis en kunde heeft om elk vertaald document te controleren: gevolgen welke voortvloeien uit het afnemen van een document zonder proofreading blijven voor rekening en risico van afnemer;
4. Indien afnemer een vertaling afneemt zonder proofreading aanvaardt afnemer daarmee de aansprakelijkheid voor de inhoud en kwaliteit van de vertaling;
5. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de vertaler van iedere aansprakelijkheid;
6. De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor (letsel)schade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever;
7. TopVertaal is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De vertaler is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
8. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van enig document is TopVertaal nimmer aansprakelijk;
9. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is TopVertaal nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij TopVertaal bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij TopVertaal steeds de bedoeling van afnemer als leidraad en uitgangspunt neemt;
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden slechts niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TopVertaal zelf.

Artikel 14. Vrijwaring
1. De afnemer verliest diens rechten jegens TopVertaal en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart TopVertaal tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
– voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de afnemer aan TopVertaal;
– voormelde schade is ontstaan doordat de afnemer zelf of een derde wijzigingen in het geleverde heeft aangebracht;
– voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de afnemer aan TopVertaal zijn verschaft en/of voorgeschreven;
– voormelde schade is ontstaan door het middels afnemer aangeleverde onrechtmatige gebruik van materiaal waarvan het intellectuele eigendom niet bij afnemer is gelegen.

Artikel 15. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. TopVertaal behoudt zich elk recht voor op toekomende intellectuele en industriële eigendomsrechten;
2. Alle door TopVertaal verstrekte documenten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van TopVertaal, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van TopVertaal worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Indien afnemer in strijd met deze bepaling handelt zal deze zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare boete verbeuren aan TopVertaal ten belope van een bedrag ad € 1.000,– per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat de overige rechten van TopVertaal  – waaronder die op schadevergoeding – onverlet.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin TopVertaal gevestigd is, tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is verklaard.